Гостиница Рица

Алиукс маҷ

mali-liuks

Ари ҩ-уадак иҟоу, абаркьыла змоу «Алиукс маҷ» акалсс иатәу, зҵакыра 22 метр ҧшьыркца иҟоу (205, 206, 210, 305, 306, 310) номерқәоуп. «Алиукс маҷ» акатегориа иатәу аномерқәа ҩба-ҩба балкон рымоуп. Ари акатегориа иатәу егьырҭ аномерқәа рҿы балконк ауп иҟоу. Ҩ-уадак иҟоу аномер иацуп рацәак идум абарҵа, ахол – агарнитур лыҧшаах ҟәымшәышә зыҩнагылоу асасдкыларҭа, ашьҭаларҭа, аҽыкәабарҭа хәыҷы зҿаку асанузелқәа ҩба.


 

Аномерқәа рырхиашьа:
• абалкон змоу ацәарҭа уада
• ҩ-балконк змоу азал ду
• ф-ҩык рзы астол
• асервант
• агарнитур ҟәымшәышә
• хазы иҟоу аҽыкәабарҭа ауада
• хазы иҟоу ашьышьма.
«Абизнес-апартаментқәа» еиқәыршәоуп:
• ателефонқәа ҩба рыла
• Wi-Fi
• архьшәашәага
• ахолодильник
• аспутниктә ТД
• афымца рбага
• афымца батареиақәа
• ахцәырбага
• абар-маҷ
• акаруаҭ, иацу атумбақәа
• ашкаф ҭбаа

 

  • 1234-3
  • 1234-4
  • 1234-5
  • 1234-6
  • 1234-7
  • IMG0795_0796_0797