Гостиница Рица

Ирҿыцу астандарт

ULUCHENI-STANDARD«Ирҿыцу астандарт» акатегориа иатәу аномерқәа рҵакыра 16 метр ҧшьыркца (204, 207, 211, 307) иҟоуп. Асасааирҭа егьырҭ астандартқәа иртәу аномерқәа иреиҧшӡам ашәагааи,  аномерқәа рбыркьылқәа рыҟнытә иаатуа аҧшӡарақәеи рыла (иаатуеит иссиру амшын ҧшҳәа). «Ирҿыцу астандарт» иатәу аномерқәа «астандарт» акатегориа иатәу аномерқәа зегьы реиҧш ирхиоуп иахәҭоу аҩнымаҭәа ала. Аномер иацуп рацәак идум ҩнымаҭәала ирхиоу абарҵеи ашьҭаларҭеи.

Аномерқәа рырхиашьа:

• абалкон змоу ацәарҭа уада
• ҩ-балконк змоу азал ду
• ф-ҩык рзы астол
• асервант
• агарнитур ҟәымшәышә
• хазы иҟоу аҽыкәабарҭа ауада
• хазы иҟоу ашьышьма.
«Абизнес-апартаментқәа» еиқәыршәоуп:
• ателефонқәа ҩба рыла
• Wi-Fi
• архьшәашәага
• ахолодильник
• аспутниктә ТД
• афымца рбага
• афымца батареиақәа
• ахцәырбага
• абар-маҷ
• акаруаҭ, иацу атумбақәа
• ашкаф ҭбаа

 

  • IMG1396_1397_1398_1399_-2
  • IMG1400_1401_1402_140-2
  • IMG1408_1409_1410_1411-2
  • IMG1412_1413_1414_1415-2
  • IMG1418_1419_1420_1421_1422_1423-2-2
  • IMG_1429-2
  • q0IMG_1416-2
  • wIMG_1434-2
  • wIMG_1436-2