Гостиница Рица

Аномерқәа

Ақалақь иаҭаауа асасцәа рзы асасааирҭа иамоуп ибзианы ирхиоу, аинтериер ҧшӡала иҭалаҳау аномерқәа. «Риҵа» иамоу 22 номер рҿы 42 ҭыҧ ыҟоуп, ауадақәа рӷьырак рхышәқәа амшын ахь ихоуп, абарҵақәа хазы ирымоуп. Дасу ииҭаху алихратәы уа иудыргалоит апрезидент изы апартаментқәа, ҩ-ҭыҧк змоу 11 номер, алиуксқәа 7, ҭыҧк змоу аномерқәа 2. Асасааирҭа иамаӡам иарҭа заҵәык ала хазы ирхиоу ацәарҭа аномерқәа, аха асиут-лиуксқәа рҿы асасдкыларҭа иамоуп ахәыҷқәа рзы ацәарҭа ҭыҧ ҷыда – иманшәалоу адиуан. Уи ада ҧсыхәа аныҟам азы ара иҟоуп акаруаҭ-ҭарчы.
 

Астандарт-маҷ   Астандарт
standart-MINI            standart
     
 Ирҿыцу астандарт    Алиукс маҷ
ULUCHENI-STANDARD   mali-liuks
     
 Алиукс    Апрезидент иуада
liuks   prezid